Pla APPCC a Barcelona

Les exigències actuals d'institucions i consumidors giren al voltant d'aliments més segurs, i la indústria té la responsabilitat de complir les expectatives. De fet, la Comissió Europea ha donat especial prioritat a la seguretat alimentària, de manera que la indústria ha d'adaptar i complir els requisits necessaris per vetllar per aquesta seguretat. Per això és vital implementar un pla APPCC.

Val més prevenir...

Conèixer el pla APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) és fonamental per prevenir riscos biològics, químics i físics en la cadena de subministrament alimentària, per salvaguardar la innocuïtat dels aliments i de l'aigua (encara que també d'altres productes per a consum humà com els farmacèutics o els cosmètics). És, doncs, un sistema de prevenció més que no pas un sistema d'inspecció quan el producte ja està finalitzat. Sovint també se'l coneix per les sigles en anglès HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

El manual d'autocontrols APPCC

Cas real: Momotaro

Un pla APPCC es materialitza en un pla d'autocontrols. Mira el vídeo d'un cas real d'elaboració d'un manual d'autocontrols APPCC personalitzat per al grup de restauració Momotaro.

El pla APPCC, una directiva europea

El Reglament (CE) 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell del 29 d'abril del 2004 estableix al seu article 5.1 l'obligació dels operadors d'empresa alimentària de crear, aplicar i mantenir un procediment o procediments permanents basats en els principis de l'APPCC.

Els 7 pilars bàsics del pla APPCC

  • 1. Detectar perills evitables, eliminables o controlables
  • 2. Identificar punts de control crític en què el control sigui essencial per evitar, eliminar o controlar un perill
  • 3. Establir límits crítics que diferenciïn l'acceptabilitat de la inacceptabilitat per a la prevenció en cada punt de control crític
  • 4. Establir i aplicar un sistema de vigilància de punts de control
  • 5. Establor accions correctives quan la vigilància indiqui que un punt de control crític no està controlat
  • 6. Establir procediments regulars de verificació per assegurar que las mesures anteriors estiguin funcionant segons el previst
  • 7. Establir procediments de documentació i registre per demostrar l'aplicació efectiva de les mesures anteriors

¡Cal no adormir-se!

Quan s'introdueixi alguna modificació al producte, el procés o qualsevol de les seves fases, els operadors d'empresa alimentària han de revisar el procediment i introduir-hi els canvis pertinents, per això cal que coneguin bé el sistema APPCC i estiguin en formació contínua.

Sabies que…?

Es considera que el pla APPCC té la seva llavor en la supervisió de processos de producció que es duia a terme amb l'armament durant la Segona Guerra Mundial. Un gran percentatge de projectils d'artilleria resultaven defectuosos i es necessitava un enfocament sistemàtic i preventiu de la fabricació per assegurar la qualitat del producte abans que estigués acabat. Posteriorment, el 1960, el va consolidar la NASA per al disseny i la fabricació dels primers aliments per a missions espacials.

© SAIA 2023