Cursos de qualitat i seguretat alimentària

La formació en seguretat alimentària

Una inversió molt rentable

La formació en matèria de seguretat alimentària no només és un requisit legal per a qualsevol empresa que manipuli aliments i/o aigua per al consum (les sancions per incumplir la normativa són severes). També és una condició indispensable per a garantir-se una reputació que li permeti fer créixer el seu negoci. Per això ha d'assegurar-se de proveïr els seus treballadors d'una formació continuada i periòdica en matèria d'higiene alimentària.

La normativa vigent estableix que tots els aliments destinats al consumidor final, inclosos els lliurats per les col·lectivitats i els destinats al subministrament de les col·lectivitats, han de contenir etiquetes que ofereixin la veritat sobre el producte i no indueixin a error al consumidor, que no resultin confuses, que incloguin la seva naturalesa, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, origen o procedència i manera de fabricació o d’obtenció, i no atribueixin al producte efectes o propietats que no tingui o suggereixin que el producte té característiques singulars quan en realitat altres productes similars les tenen, entre d’altres.


Inici: A convenir amb l'empresa interessada

Hores: A convenir amb l'empresa interessada

Preu: Consultar


https://saia.es/wp-content/uploads/2016/11/food-control.jpg

La normativa vigent estableix que tot establiment que ofereixi menjars, aliments sense envasar o envasats a petició del consumidor o productes alimentaris de venda immediata és responsable de tenir un sistema que li permeti informar als seus clients sobre els possibles al·lèrgens presents als seus plats o productes, recaient sobre ell la sanció corresponent en el cas d’incompliment. Per això és molt important que dediqui recursos al compliment dels requisits formatius d’aquests treballadors.


Inici: A convenir amb l'empresa interessada

Hores: A convenir amb l'empresa interessada

Preu: Consultar


L’empresa alimentària és la responsable de comercialitzar aliments que siguin segurs i que compleixin la legislació alimentària vigent, d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) nº 178/2002, de 28 de gener, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’autoritat europea de seguretat alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.


Inici: A convenir amb l'empresa interessada

Hores: A convenir amb l'empresa interessada

Preu: Consultar


Curso manipulacion alimentos Barcelona

El coronavirus ha canviat les nostres vides i la manera de fer les coses. Sens dubte a tornada a la normalitat dels establiments s’emmarca dins de les últimes fases del desconfinament, això significa que el repte és enorme. El pla de formació a tot el personal és avui dia, de vital importància per a assegurar que tot l’equip entengui, respecti i implant les mesures de prevenció contra el COVID-19. Tot restaurador és responsable de garantir que totes les persones que intervenen en l’obtenció, la transformació, la distribució i la venda d’aliments rebin una formació apropiada d’acord amb la seva activitat laboral.

Davant aquest nou paradigma, SAIA recomana realitzar el curs de Manipulació d’aliments amb especial atenció en les mesures de prevenció contra el COVID-19, necessàries per a garantir la gestió de la seguretat alimentària, la salut del personal i dels propis clients.


Inici: 21/07/2022

Hores: 3 (09:30-12:30)

Preu: 40€


¿Sabías que...?

¿Como empresa puedes beneficiarte de descuentos e incluso de gratuidad en formación para tus empleados en forma de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social a través de la Fundación Tripartita? ¡Contáctanos e infórmate de todas estas ventajas!

© SAIA 2022